Δημιουργία Ιστοσελίδας Sportlinego

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Σχεδιασμός, κατασκευή, φιλοξενία ιστοσελίδων, εταιρικά email,σύστημα διαχείρισης περιεχομένου

Δεξιότητες

Photoshop, HTML, CSS,PHP, Javascript,media

Πελάτης

Sportlinego

Σχετικά με το έργο

Why ToeSox
Foot Health
«When our feet hurt, we hurt all over” -Socrates
Whether it’s chronic discomfort or the result of a night out dancing with the girls, foot pain is something we’ve all experienced. The good news is there are ways to improve your foot health. Each foot is designed with 26 bones, 33 joints, more than a hundred muscles, tendons, and ligaments…that’s a lot happening down there in such compact space! So it’s no wonder they scream at us when we don’t treat them right. Let’s help them out.
Spreading your toes is good exercise to relieve discomfort and pain from bunions caused from wearing constraining footwear.
Spreading your toes helps reverses the damage caused by wearing tight, ill-fitting shoes that can cause painful foot ailments like Morton’s Neuroma. Spreading the toes activates muscles and increases blood circulation for enhanced healing.
Spreading your toes aligns the bones and strengthens muscles to train the toes to naturally uncross.
See where we’re going with this? Spread your toes. Your feet will be happy and so will you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment