Δημιουργία Ιστοσελίδας Wibon

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Σχεδιασμός, κατασκευή, φιλοξενία ιστοσελίδων, εταιρικά email, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, βάσεις δεδομένων, διαδραστικές υπηρεσίες

Δεξιότητες

Photoshop, HTML, CSS, PHP, Javascript,media, mysql, SQL

Πελάτης

Wibon

Σχετικά με το έργο

Wibon is the first online Maritime Business Network. It attracts maritime professionals, shipping companies and companies with maritime related activities across the world by providing innovative services as well as combining existing online services chaotically dispersed in the World Wide Web. Its mission is to provide a place where maritime professionals and companies across the world can communicate, cooperate and extend their network. The provided services aim to ease the daily tasks of maritime professionals of all disciplines. Our members become part of a full-featured maritime business community and may use services such as comprehensive directories about maritime companies, maritime professionals and vessels.
Wibon provides a variety of services in order to cover the edge of communication among shipping companies and companies assisting the maritime industry. It simplifies the way that these companies find the desirable information in a complicated global market. The three major services provided by Wibon are described below.
Maritime Business Community
This service improves the cooperation among maritime professionals and provides them an innovative way to discover other maritime professionals through Wibon’s advanced search engine. Through the extended privacy settings, users are able to restrict the visibility of their information to specific users or groups or make it publicly available. Some of its core features are advanced searching, private messaging, topic and activity related streams.
Companies Directory
The extended search by port location, product and keywords will improve the daily tasks of maritime companies’ supplying departments, as well as inform other companies about their new products. Furthermore, the companies are able to add their representatives (An active account is required). An RFQ (Request for Quotation) form is also available for verified companies. We aim to have the majority of maritime companies listed by the end of 2016. This directory will enable professionals to promote their business and share their current vacancies, services and offers with the Wibon community. Some of the benefits a Wibon business page offers to companies are location based promotion and rating system.
Vessels directory
A new approach of the vessels directory with extended search functionality will allow users to find the technical characteristics of vessels, ship-manager contact information and a photo of the vessel. Vessels directory provides to Wibon users detailed information for more than 60,000 vessels. Users are also able to see the current position for each vessel through AIS (Automatic Identification System). The name of the ship, information about the engines and the management company are some of the information provided for each vessel.

1 Comment

 1. Hi ԝould үօս mіnd lᥱttіng mе ҝnoԝ ԝhich աеƄ
  Һօѕt уօᥙ’ге ᴡогкing with?

  Ⅰ’νе ⅼoaⅾеԁ үⲟuг bⅼօg іn 3 ԁіffᥱгᥱnt ѡᥱƅ ƅrоwsегѕ and ӏ
  mᥙѕt ѕaʏ tɦiѕ Ƅlоɡ lօaԁѕ ɑ lߋt ԛuіcқег tɦᥱn mօѕt.
  Can уօu ѕᥙցgest ɑ ǥооԁ
  աеЬ ɦоѕtіng
  ρrоvіԁeг ɑt a
  hߋneѕt ⲣгicе?
  Τhɑnks ɑ ⅼߋt,
  Ι аρρгеcіatе іt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment